วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

คณะผู้จัดทำ

คณะผู้จัดทำประกอบไปด้วย  6  คน  ได้แก่

1. นางสาวพักตร์พิไล     พิมพันธ์              เลขที่  24
2. นางสาวกัลยารัตน์      กุดเป่ง                เลขที่  29
3. นางสาวศิริประภา       พรมโสภา           เลขที่  30
4. นางสาวอรอุมา           สอรักษ์                เลขที่  31
5. นายธนาธิป                โชคพิพัฒทวี       เลขที่  34
6. นางสาวอภิญญา        เพ็งพาทย์            เลขที่่  43
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/8ปี
ปีการศึกษา  2556   ภาคเรียนที่  2
โรงเรียนอำนาเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  29

คลิปสัมภาษณ์ นายสมร ประทุมชาติ

คลิปสัมภาษณ์นายสมร     ประทุมชาติ   ที่เล่าถึงความหมายของเศษฐกิจพอเพียง   ผลงานต่างๆที่ท่านภูมใจ   ข้อคิดที่ท่านฝากถึงคนรุ่นปัจจุบัน  รวมถึงพาเดินชมสวนของท่าน